Jak podtlenek azotu wpływa na środowisko naturalne? 

Blog

Podtlenek azotu (N2O) to związek chemiczny, którego nadmiar w atmosferze stwarza poważne zagrożenie dla środowiska, a tym samym dla zdrowia i życia wszystkich organizmów żywych. N2O to gaz cieplarniany, który przyczynia się do stopniowego zaniku warstwy ozonowej, a w konsekwencji do nasilenia się efektu cieplarnianego. Globalne ocieplenie stwarza niebezpieczeństwo dla planety, a N2O to związek 300 razy bardziej szkodliwy dla atmosfery aniżeli CO2. Co dzieje ze środowiskiem naturalnym, gdy jest go zbyt dużo w powietrzu? Jak można temu zapobiegać?

Jak podtlenek azotu oddziałuje na ekosystem? 

Podtlenek azotu negatywnie oddziałuje na glebę, powietrze, wody gruntowe i organizmy żywe. Jego nadmiar w atmosferze powoduje przede wszystkim zakwaszenie zbiorników i cieków wodnych, niszczenie ekosystemów leśnych oraz degradację gleb. Nadmiar N2O w środowisku pochodzi głównie z upraw rolnych, które nawożone są przy pomocy nawozów azotanowych, a także z przemysłowej hodowli zwierząt, która wytwarza ogromne ilości obornika i gnojownicy. N2O w wyniku procesu zwanego denitryfikacją przedostaje się z nawozu i obornika do gleby, a następnie do wód gruntowych i atmosfery. Innym istotnym źródłem tego szkodliwego gazu jest emisja spalin samochodowych oraz fabrycznych.

Jak zredukować zanieczyszczenie środowiska podtlenkiem azotu? 

W celu redukcji zanieczyszczenia powietrza podtlenkiem azotu wdraża się nie tylko czynności zapobiegające emisji tej szkodliwej substancji do atmosfery, lecz także nowoczesne technologie, które zmniejszają aktualne stężenie N2O w powietrzu. Są to m.in. innowacyjne nanopowłoki fotokatalityczne, zawierające dwutlenek tytanu (TiO2), który wykorzystuje absorbowaną energię promieniowania słonecznego do inicjacji chemicznych reakcji rozkładu szkodliwych związków azotu do postaci nieszkodliwych jonów azotanowych i zupełnie neutralnej dla środowiska pary wodnej. Nanotytanową powłokę można stosować na różnego rodzaju powierzchniach. Najczęściej pokrywa się nią pojazdy i maszyny spalinowe, elewacje budynków, urządzenia drogowe, maszyny rolnicze i ściany pomieszczeń.